การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
​ประจำปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O1โครงสร้างหน่วยงานคลิกที่นี่
O2ข้อมูลผู้บริหารคลิกที่นี่
O3อำนาจหน้าที่คลิกที่นี่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานคลิกที่นี่
O5ข้อมูลการติดต่อคลิกที่นี่
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องคลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O7ข่าวประชาสัมพันธ์คลิกที่นี่

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O8Q&A

แถบ Live Chat บริเวณด้านล่างขวาของเว็บไซต์ เพื่อสื่อสารโต้ตอบกับผู้รับบริการ ถาม-ตอบ Q&A

 

O9Social NetworkFacebook : สำนักงานเขตบางซื่อ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 


แผนดำเนินงาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O10แผนดำเนินงานประจำปีคลิกที่นี่
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีคลิกที่นี่
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีคลิกที่นี่


การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)คลิกที่นี่


การให้บริการ

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ)คลิกที่นี่
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิกที่นี่

O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการคลิกที่นี่
O17E-Serviceแอปพลิเคชั่น BMAQ บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา และแอปพลิเคชั่น กทม. Connect


​ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีคลิกที่นี่
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสคลิกที่นี่
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีคลิกที่นี่

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุคลิกที่นี่
O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุคลิกที่นี่
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนคลิกที่นี่
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีคลิกที่นี่


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิกที่นี่


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคลิกที่นี่
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ทาง Internet

 

O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีคลิกที่นี่


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์สำนักงานเขตบางซื่อ

 

O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมคลิกที่นี่


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คลิกที่นี่

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คลิกที่นี่


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีคลิกที่นี่
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตคลิกที่นี่


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคลิกที่นี่


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

คลิกที่นี่

O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

คลิกที่นี่

O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิกที่นี่


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิกที่นี่

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิกที่นีี่