ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 36)

 

 


 

เปิดอ่านเอกสาร PDF

 

 

 

 

 

แก้ไขข้อมูล : 4 มกราคม 2566