สำนักงานเขตคลองเตย ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566
image

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพสาขาคลองเตย โดยนายณภาคย์ บุญเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย ในฐานะหัวหน้าสำนักงานกองทุนสาขาคลองเตย เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์และกลั่นกรอง แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม ที่เสนอขอรับงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองเตย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้แทนฝ่ายการคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายและการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ถูกต้อง ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตคลองเตย โดยมีโครงการที่เสนอเพื่อพิจารณาฯ               จำนวน 2 โครงการ  ทั้งนี้ คณะทำงานฯได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ โดยให้ผู้เสนอโครงการปรับปรุงและแก้ไขรายละเอียดโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตคลองเตยต่อไป