05/03/58 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าอาหาร 
05/03/58 หนังสือเห็นชอบ, อนุมัติวิธีตกลงราคา
05/03/58 หนังสือเห็นชอบ. อนุมัติวิธีสอบราคาเงินอุดหนุน
05/03/58 หนังสือเห็นชอบ. อนุมัติวิธีสอบราคาเงินอุดหนุน+งบ กทม.
05/03/58 แบบพิมพ์ตามระเบียบ กทม. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2555
03/06/58 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
03/06/58 ใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร
03/06/58 แบบหนังสือค้ำประกัน
03/06/58 ตารางแสดงอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
อายุการใช้งานครุภัณฑ์แต่ละประเภท
รายการที่ยกเว้นการคิดค่าเสื่อม
11/06/58 หนังสือมอบอำนาจ
18/11/58 พิธีการปฏิบัติในการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน
18/11/58 หนังสือส่งมอบตราสารหนี้
18/11/58 หนังสือแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน
18/11/58 หนังสือให้ความยินยอมถอนหลักประกันในตราสารหนี้
18/11/58 หนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน
(โดยผู้รับหลักประกัน)
18/11/58 หนังสือขอถอนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน
(โดยผู้ให้หลักประกัน)