05/03/58 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้ออาคาร
05/03/58 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
05/03/58 หนังสือรับรองให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
05/03/58 บันทึกของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
05/03/58 ใบรับรองวิศวกรผู้ควบคุม
05/03/58 ใบรับรองสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
05/03/58 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แนบคำขอใบอนุญาตก่อนสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) (น.4)
05/03/58 หนังสือแจ้งการบอกยกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (น.5)
05/03/58 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (น.6)
05/03/58 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง (น.7)
05/03/58 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แนบกับแบบ น.7) (น.8)
05/03/58 ใบแจ้งการขุดดิน (ค.1)
05/03/58 บันทึก ป.ค.14
 
8/5/58 คำขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.6)
11/8/58 คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือ ใบแทนใบรับรอง (ข.7)
6/1/59 เอกสารแนบท้ายบันทึก ใช้ประกอบการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ และการขออนุญาตปรับปรุงทางเท้า
6/1/59 คำร้องขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และหรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ
6/1/59 หนังสือรับรองให้ทำการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้าในที่ดิน
6/1/59 หนังสือมอบอำนาจ (ขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำและตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า หรือทำทางเชื่อม)
6/1/59 หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (ใช้ในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดิน / ถมดิน) ด.3
6/1/59 หนังสือมอบอำนาจ (ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) ด.4
6/1/59 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ด.5
13/5/59 หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร
โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ
(ยผ.1)

 
13/5/59 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 39 ทวิ (6) และ (7) (ยผ.2)
13/5/59 หนังสือรับรองการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียงตามมาตรา 39 ทวิ (10)
(กรณีเป็นอาคารที่ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์แต่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
ตามมาตรา 32) (ยผ.3)

 
13/5/59 ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี (ยผ.4)
13/5/59 หนังสือแจ้งข้อทักท้วงการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี(กรณีแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ) (ยผ.5)