05/03/58 คำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน (ท.ร.900)
05/03/58 คำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ หรือจำหน่ายเกี่ยวกับบ้านในทะเบียนบ้าน (ท.ร.97)
05/03/58 บันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประชาชน 
05/03/58 หนังสือมอบหมายให้ดำเนินการ / หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้า
 
15 / 05 /58 บันทึกขอคัดและรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ป.ค. 14)