https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000068/z/untitled%20folder%205/doc01501820170724092433.pdf
 
สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 1 : https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000068/Download/Summary%20report%2060_1.pdf

ส่วนที่ 2 : https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000068/Download/Summary%20report%2060_2.pdf


ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000068/Download/doc02610120180111100421.pdf