ประกาศกรุงเทพมหานคร (อำนาจหน้าที่)
1. ฝ่ายปกครอง
          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง  การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน  พินัยกรรม  ทะเบียนมูลนิธิ  ทะเบียนสมาคม  ทะเบียนมัสยิดอิสลาม  ทะเบียนศาลเจ้า  ทะเบียนสัตว์พาหนะ  ทะเบียนนิติกรรม)  การฌาปนกิจสงเคราะห์  การสอบสวนรับรองบุคคล  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การเลือกตั้ง  การทำประชามติและประชาพิจารณ์  การจัดทำแผนพัฒนาเขต  การคุ้มครองผู้บริโภค  การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ  การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ  การประชาสัมพันธ์  การรับเรื่องร้องทุกข์  การสื่อสารและรับส่งวิทยุ  การประชุม  งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  งานลูกเสือชาวบ้าน  งานมวลชน  งานเขตเคลื่อนที่  งานสภาเขต  งานราชการส่วนภูมิภาค  งานยุทธศาสตร์  นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล  งานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณและธุรการ  งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ  งานพิธีการ  งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง  งานสารสนเทศ  งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต  งานที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย  
 
--------------------------------------------------------------------------------
  

 2.ฝ่ายทะเบียน 
               มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป

                 -  ทะเบียนราษฎร ได้แก่ การแจ้งเกิด-แจ้งตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านการแก้ไขและจำหน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน การรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน เช่น การกำหนดเลขหมายประจำบ้าน การแจ้งรื้อถอนบ้าน การพิจารณาตั้งชื่อ ถนน ตรอก ซอย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารทางทะเบียนราษฎร การคัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร การให้บริการงานทะเบียนแก่บุคคลต่างด้าว บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

                 -   ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลที่มีอายุ ๗ ปีจนถึง ๗๐ ปี กรณีบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด

                 -   ทะเบียนทั่วไป ได้แก่ ทะเบียนชื่อบุคคลและทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล เช่น การเปลี่ยนชื่อตัวการตั้งชื่อรอง การตั้งชื่อสกุล การร่วมใช้ชื่อสกุล การใช้ชื่อสกุลตามบิดา/มารดา การใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสทะเบียนครอบครัว เช่น การจดทะเบียนสมรส/หย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การรับ/เลิกรับบุตรบุญธรรม

การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

              นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตและกรรมการชุมชน รวมทั้งหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
3. ฝ่ายโยธา
          มีอำนายหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง  การซ่อมแซม  และการปรับปรุงโรงเรียน  ถนน  ตรอก  ซอย  ทางเท้า  ผิวจราจร  สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม  การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า  การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค  การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของสำนักงานเขต  เพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน  ตรอก  ซอย  การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  การบำรุงดูแลรักษา คู  คลอง  ทางหรือท่อระบายน้ำ  สะพานข้ามคลอง  การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  ร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ  การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย  การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ  การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน  การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต   การจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง  การทาสีขอบคันหิน  การทาสีตีเส้น  รวมถึงเส้นทแยงเหลือง  การจัดทำคันชะลอความเร็ว  การติดตั้ง guard-rail  อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน  และรวมถึงการสำรวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ  การบริหารงบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การควบคุมการก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  หรือบำรุงรักษาตามสัญญาหรืออำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
--------------------------------------------------------------------------------
  
4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร  การสุขาภิบาล  สถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การสุขาภิบาลตลาด  สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร  การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ  การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  การควบคุมมลพิษ  การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  การควบคุมจัดการ  กำจัด  ห้าม  ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน  การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง  การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ  เช่น  กฎหมายว่าด้วยอาหาร  การใช้สารระเหย  คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่  โรงงาน  เป็นต้น  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

          
--------------------------------------------------------------------------------
  
5. ฝ่ายรายได้
          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร (ได้แก่  ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเช่า  ค่าบริการ  และรายได้อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย)  การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต  การดำนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษี  การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้  การจัดทำสถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท  การรายงานการจัดเก็บภาษี  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

    
 
--------------------------------------------------------------------------------
  
6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม  การเก็บขนมูลฝอย  (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา  เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า)  การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้  การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ  การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ  การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน  สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม  การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


 
--------------------------------------------------------------------------------
  
7. ฝ่ายการศึกษา
           มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป  การงบประมาณ  การเงิน  การบัญชีและการพัสดุ  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  งานกิจกรรมและยุวกาชาด  และทะเบียนลูกเสือและยุวกาชาด) ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  จัดพิธีการ  และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ดำเนินการเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่  สวัสดิการ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  และบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนและข้าราชการครูในฝ่ายการศึกษา  การเลือกตั้ง อ.ก.ก. ข้าราชการครู  การเลือกตั้งกรรมการคุรุสภา  การนิเทศการศึกษา  การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งข้าราชการครูเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุม  สัมมนา  การนิเทศและตรวจเยี่ยม  การสนับสนุนงานวิชาการ  วิจัย  ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งานข้อมูลทางการศึกษา  จัดทำรายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียน  ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


 
--------------------------------------------------------------------------------
  
8. ฝ่ายการคลัง
            มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี  และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร  เงินอุดหนุนรัฐบาล  เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่  การเงินรับ  การเบิกจ่ายเงิน  การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร  การเก็บรักษาเงิน  การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ   การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย  การจัดทำงบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน  การจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด  การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร  การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร  การบริหารงบประมาณ  การติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ  การจัดหาและควบคุมพัสดุ  การควบคุมทรัพย์สิน  การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์)  การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)  จำนวน 9 ระบบงาน (ได้แก่  ระบบงานงบประมาณ  ระบบงานการเงิน  ระบบงานบัญชี  ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน  ระบบงานจัดซื้อ  ระบบงานจัดจ้าง  ระบบงานเงินเดือน  ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง  ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)  การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ  การเงิน  การคลัง  การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 
--------------------------------------------------------------------------------
  

9. ฝ่ายเทศกิจ
            มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  การควบคุม  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานนิติการทั่วไป  งานเกี่ยวกับคดี  และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
--------------------------------------------------------------------------------
  

10.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
            มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม  ทั้งทางด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ  สังคม  อนามัย  และคุณภาพชีวิต  เช่น  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน  องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน  การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย  การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน  กองทุนพัฒนาชุมชน  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  การปรับปรุงชุมชน  การรื้อย้ายชุมชน  การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว  การส่งเสริมอาชีพ  การจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต  การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด  การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก  การควบคุมดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและลานกีฬาในชุมชน การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  งานสภาเยาวชนเขต  การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  งานสภาวัฒนธรรมเขต  งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยวและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 

 
--------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนประถมศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไปตามกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา โดยบริหารงานโรงเรียนให้เป็นไป     ตามกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของโรงเรียนและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย