Chat Icon

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่าง จ.สมุทรปราการ จากคลองบางระนก ถึงคลองบางด้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ (e-bidding)

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่าง จ.สมุทรปราการ จากคลองบางระนก ถึงคลองบางด้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กส์ (e-bidding)