1. ฝ่ายปกครอง - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   
  2. ฝ่ายทะเบียน - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   
  3. ฝ่ายรายได้ - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่     
  4. ฝ่ายการคลัง - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่   
  5. ฝ่ายโยธา - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่       
  6. ฝ่ายการศึกษา - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
  7. ฝ่ายเทศกิจ - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่     
  8. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
  9. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ 
  10. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล - ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่