การให้บริการของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
กลุ่มงานรักษาความสะอาด
1. ขอรับบริการเก็บเศษวัสดุ
ขั้นตอนการขอรับบริการ
- กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอรับบริการ
- หรือแจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  0 2415 0156 ต่อ 5824-6
ค่าธรรมเนียม
(ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546)
2. ขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
ขั้นตอนการขอรับบริการ
- กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอรับบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- หรือแจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  0 2415 0156 ต่อ 5824-6
ค่าธรรมเนียม
(ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546)
ลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท
- กรณีเศษไม่ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดราคาเพิ่ม 150 บาท
- กรณีเศษถึงครึ่งลูกบาศก์เมตร หรือเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรคิดเพิ่มเป็นหนึ่งลูกบาศก์เมตร
กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
1. ขอรับบริการตัดต้นไม้
ขั้นตอนการขอรับบริการ
- กรอกรายละเอียดตามแบบคำร้องขอรับบริการ
- หรือแจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2415 0156 ต่อ 5824-6