การติดต่อขอรับเงินกับฝ่ายคลังของบริษัท,ห้าง,ร้านต่างๆมี 2 กรณีคือ 
 
1. กรณีผู้มีอำนาจรับเงินมารับด้วยตนเองใช้หลักฐานดังต่อไปนี้
     1.1 ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
     1.2 ตรายางประทับของบริษัท,ห้าง,ร้าน (ถ้ามี)
     1.3 บัตรประจำตัวประชาชน

 
2. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนใช้หลักฐาน ดังนี้
      2.1 ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
      2.2 ตรายางประทับของบริษัท,ห้าง,ร้าน (ถ้ามี)
      2.3 หนังสือมอบอำนาจรับเงิน ประกอบด้วย
           - สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท,ห้าง,ร้าน (ให้ผู้มีอำนาจเซ็นชื่อรับรองสำเนาด้วย)
           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ไม่หมดอายุก่อนวันมารับเงิน)
           - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ไม่หมดอายุก่อนวันมารับเงิน)