• ค่าภาษี
เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการชำระเงิน
     1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
         - รับหนังสือแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้
     2. ภาษีป้าย
         - รับหนังสือแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้
     3. ภาษีบำรุงท้องที่
         - เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
           3.1 ใบเสร็จรับเงินการชำระภาษี ครั้งสุดท้ายของทุกรอบระยะเวลาภายใน 4 ปี ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน หากยังไม่เคยได้รับการประเมินให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้
           3.2 ใบแจ้งเตือนการชำระเงิน ที่ส่งไปตามที่อยู่ของผู้เสียภาษี
           3.3 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นเจ้าของที่ดิน

 
วิธีการชำระเงิน
     ณ จุดรับเงินห้อง BFC ฝ่ายทะเบียน สามารถชำระด้วย
     1. เงินสด
     2. บัตรเดบิต บัตรเครดิต
     3. เช็ค ธนาณัติ ถือวันที่จ่ายเช็คหรือวันที่โอนเงินทางธนาณัติเป็นวันชำระเงิน
          - สั่งจ่าย “กรุงเทพมหานคร” หรือ “BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION”
          - ขีดคร่อมเช็คและขีด “หรือผู้ถือ/ตามคำสั่ง”
          - เป็นเช็คหักบัญชีสำนักเดียวกันกับกรุงเทพมหานคร
          - ไม่สามารถรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้ และมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ลงเช็ค
          - จำนวนเงินในเช็คต้องไม่เกินจำนวนเงินค่าภาษีที่ต้องชำระ จำนวนเงินแล้วตัวเลขและตัวอักษรต้องตรงกัน
          - กรณีผ่อนชำระ ให้นำใบผ่อนชำระเงินหรือใบเสร็จรับเงินที่ชำระงวดก่อนมาแสดงด้วย