การแจ้งขอรับบริการตัดต้นไม้
  • แจ้งด้วยตนเอง โดยติดต่อกลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
  • แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2377 5498 โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ สถานที่สำคัญใกล้เคียงและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ
  • แจ้งโดยทำหนังสือถึงสำนักงานเขตบางกะปิ
การคิดค่าบริการ

    คิดค่าบริการตัดต้นไม้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าบริการ พ.ศ. 2543
  • ขนาดรอบโคน ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ 200 บาท
  • ขนาดรอบโคน 101-150 ซม. ต้นละ 500 บาท
  • ขนาดรอบโคน 151-200 ซม. ต้นละ 800 บาท
  • ขนาดรอบโคน 251-300 ซม. ต้นละ 1,000 บาท
  • ขนาดรอบโคน 300 ซม.ขึ้นไป ต้นละ 1,700 บาท
อัตราค่าเก็บขนต้นไม้ (ระยะทางถึงโรงงานกำจัดมูลฝอยฯ)
  • ไม่เกิน 10 กม. เที่ยวละ 500 บาท
  • เกินกว่า 10 กม. เที่ยวละ 700 บาท