การแจ้งขอรับการสูบสิ่งปฏิกูลและการดูดไขมัน 

  • แจ้งด้วยตนเอง โดยติดต่อกลุ่มงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
  • แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2377 5498 โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ สถานที่สำคัญใกล้เคียงและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ
  • แจ้งโดยทำหนังสือถึงสำนักงานเขตบางกะปิ

การชำระค่าธรรมเนียม
       
       หลังจากให้บริการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่มากับรถสูบสิ่งปฏิกูลหรือดูดไขมัน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้ 

  • ค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูล/ไขมัน ครั้งหนึ่งๆ เศษของลูกบาศก์เมตร หรือลูกบาศก์เมตรแรกและลูกบาศก์เมตรต่อๆ ไป ค่าธรรมเนียมลูกบาศก์เมตรละ 250 บาท
  • เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร คิดเพิ่มอีก 150 บาท
  • เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร