ยื่นคำร้องได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตที่พักอาศัยอยู่จริง
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
  3. ประสบปัญหาเดือดร้อน ยากจน ไร้ที่พึ่ง
หลักฐาน
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ใบรับรองแพทย์ (เป็นโรคร้ายแรงต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง)
  4. แผนที่บ้านพอสังเขป
อัตราเบิกจ่าย : ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท/คน และจะช่วยติดต่อกันได้ไม่เกินสามครั้ง