ยื่นคำร้องได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตที่พักอาศัยอยู่จริง
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 25 ปี
  2. มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
  3. อยู่ระหว่างการศึกษาระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี
  4. บิดา มารดา หรือเฉพาะบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองประสบภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตาย ทอดทิ้ง สาบสูญ ต้องโทษจำคุก พิการ ทุพพลภาพ ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ประสบสาธารณะภัย หรือเหตุอื่นจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวตามควรแก่อัตภาพได้
หลักฐาน
  1. สำเนาสูติบัตรหรือบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
  4. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
  5. แผนที่บ้านพอสังเขป
ระดับการศึกษา อัตราเบิกจ่ายทุน (คน/ปี)
อนุบาลและประถมศึกษา ไม่เกิน 3,000 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกิน 3,500 บาท
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่เกิน 4,000 บาท
อนุปริญญาหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไม่เกิน 4,500 บาท
ปริญญาตรี ไม่เกิน 5,000 บาท