พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบคดี
  • พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
  • พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (กรณีความผิดจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
  • พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
  • พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
  • พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ชำระค่าปรับได้ที่ : ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีการกระทำผิด
 
หลักฐาน
      1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเป็นชาวต่างประเทศ
      2.หนังสือเชิญพบของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
      3.สำเนาบันทึกการจับกุม (ถ้ามี)
      4.สำเนาบัญชียึดหรืออายัดของกลาง (ถ้ามี)
      5.หลักฐานการเป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน เช่น คู่มือการจดทะเบียนรถ สัญญาซื้อขายอาคาร โฉนดที่ดิน ฯลฯ
      6.กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หลักฐานหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมประทับตรานิติบุคคล
 
ข้อควรทราบ : หากผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาด้วย