• การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
  • การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
  • การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด หรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
  • การขอจดทะเบียนเลิกสมาคม
 
หลักฐาน (อย่างละ 3 ชุด)       อ่านรายละเอียด
ค่าธรรมเนียม  :  2,000 บาท
ข้อควรทราบ   :  กรรมการของสมาคมที่ยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.1 ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
 
 
หลักฐาน (อย่างละ 3 ชุด)      อ่านรายละเอียด
ค่าธรรมเนียม  :  200 บาท
ข้อควรทราบ   :  
     -  ยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.2 ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงมติ หากเกินกำหนดปรับไม่เกิน 10,000 บาท
     -  ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้อง ได้แก่ นายกสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อบังคับหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในที่ประชุมคณะกรรมการ             ของสมาคม หรือหากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการ ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนเป็นผู้ยื่นคำร้อง 
 
 
หลักฐาน (อย่างละ 3 ชุด)      อ่านรายละเอียด
ค่าธรรมเนียม  :  200 บาท
ข้อควรทราบ   :  
     -  ยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.3 ภายใน 30 วัน นัยตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม หากเกินกำหนดปรับ
        ไม่เกิน 10,000 บาท
     -  ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้อง ได้แก่ นายกสมาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อบังคับหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในที่ประชุมคณะกรรมการ             ของสมาคม หรือหากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการ ให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนเป็นผู้ยื่นคำขอ
                              แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม
                                     บัญชีรายชื่อสมาชิกสมาคม
 
 
หลักฐาน (อย่างละ 3 ชุด)  :  อ่านรายละเอียด
ข้อควรทราบ   :  ยื่นคำขอภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเลิกสมาคม หากเกินกำหนดกรรมการของสมาคมจะมีโทษปรับไม่เกินคนละ                       10,000 บาท เว้นแต่กรรมการผู้นั้นพิสูจน์ได้ว่ามิได้เกิดจากการกระทำของตน
 
  • ค่าตรวจเอกสาร ครั้งละ 50 บาท
  • ค่าคัดและรับรองสำเนาเอกสาร แผ่นละ 10 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
  • ค่าคำขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับสมาคม ครั้งละ 5 บาท
 
 
สอบถามเพิ่มเติม     0 2377 5494 ต่อ 5796