ข้อมูลเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

ข้อมูลเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ข้อมูลเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
และโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(Download File Excel)