คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (ข้าราชการการเมือง)

ที่มา : https://official.bangkok.go.th


นางสาวนภัสสร  พละระวีพงศ์

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ


ที่มา : https://official.bangkok.go.th