วันที่ 18 มกราคม 2566 นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานเขตบางกะปิ ณ หอประชุมสำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ โดยผู้อำนวยการเขตบางกะปิได้เน้นย้ำในการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส การต่อต้านทุจริต/สินบนในหน่วยงาน ร่วมป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางกะปิมีความสุจริต 


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายไพรัตน์ เกษตรสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานเขตบางกะปิ ณ บริเวณลานสบาย หน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ โดยผู้อำนวยการเขตบางกะปิได้เน้นย้ำในการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส การต่อต้านทุจริต/สินบนในหน่วยงาน ร่วมป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางกะปิมีความสุจริต