สถิติทางทะเบียนราษฎร์  เขตบางกะปิ                        

แขวง

บ้าน (หลัง)

ประชากร (คน)

คลองจั่น

   49,555

ชาย      33,953

หญิง      40,510

รวม       74,463

หัวหมาก

63,240

ชาย      30,211

หญิง      36,815

รวม       67,026

รวม

112,795

           141,489

(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565)