อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตตามประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่
ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ 59)