1.  โทรศัพท์ : 0 2377 5494 ต่อ 5771
2.  โทรสาร : 0 2377 5494 ต่อ 5770
4.  Facebook : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตบางกะปิ
                    (envi.bangkapi@hotmail.com)
5.