การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ขั้นตอนการชำระเงิน

1. ผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินต้องยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ ฝ่ายรายได้ของสำนักงานเขตที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ประเมินภาษีและแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบแล้ว ต้องชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
3. นำใบแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ ห้อง BFC ฝ่ายทะเบียน

การชำระภาษีป้าย

ขั้นตอนการชำระเงิน

1. ผู้ชำระภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ณ ฝ่ายรายได้ของสำนักงานเขตที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ประเมินภาษีและแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบแล้ว ต้องชำระเงินค่าภาษีภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
3. นำใบแจ้งการประเมินภาษีป้าย มาชำระเงินค่าภาษีป้าย ณ ห้อง BFC ฝ่ายทะเบียน

การชำระภาษีบำรุงท้องที่

ขั้นตอนการชำระเงิน

1.   ผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ณ ฝ่ายรายได้ของสำนักงานเขตที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน (4 ปีครั้ง)
2.   เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ประเมินภาษีและแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบแล้ว ต้องชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน สำหรับปีต่อไปให้ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี
3.   นำใบแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ มาชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ณ ห้อง BFC ฝ่ายทะเบียน (สำหรับปีที่ไม่ใช่ปีประเมินภาษีให้ใช้ใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย มาชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่)


ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้แก่
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า
 • ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 • ใบอนุญาตสถานที่แต่งผม
 • ใบอนุญาตผู้รับจ้างแต่งผม
 • ใบอนุญาตการทำน้ำแข็งเพื่อการค้า
 • ใบอนุญาตตลาดเอกชน
          ผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมต้องติดต่อที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลตรวจสอบคำนวณค่าธรรมเนียมและเขียนใบนำชำระเงินค่าธรรมเนียม ผู้ชำระค่าธรรมเนียมจะต้องนำมายื่นพร้อมชำระเงินที่ห้อง BFC ฝ่ายทะเบียน
 • ยื่นคำร้องทะเบียนพาณิชย์ (จดจัดตั้ง , จดเปลี่ยนแปลงรายการ , จดยกเลิก , ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์ , คัดคำร้องสำเนาเอกสาร)
 • การทำพินัยกรรม
 • มูลนิธิ (ค่าคำร้อง , จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ )
 • สมาคม (ค่าจดทะเบียนสมาคม , ค่าตรวจสอบเอกสาร)
 • ค่าธรรมเนียมปิดประกาศจากสำนักงานที่ดิน
          ผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมต้องติดต่อที่ฝ่ายปกครอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจสอบคำนวณค่าธรรมเนียมและเขียนใบนำชำระเงินค่าธรรมเนียม ผู้ชำระค่าธรรมเนียมจะต้องนำมายื่นพร้อมชำระเงินที่ห้อง BFC ฝ่ายทะเบียน