บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน

 


คุณสมบัติของผู้ขอมีบัตรประจำตัว
      1. มีสัญชาติไทย
      2. อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
      3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
  


 การขอมีบัตร

 

 • กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรก

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้


หลักฐาน
     1. สูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย เช่น ใบสุทธิ หนังสือเดินทาง
เป็นต้น
     2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล (ถ้ามี)
     3. กรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 1 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
     4. กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าวใช้หลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา หากถึงแก่ความตายให้นำใบมรณบัตรของผู้ที่ถึงแก่ความตายไปแสดง
  

 • กรณีเป็นบุคคลได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน หรือแจ้งเกิดเกินกำหนด

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้


หลักฐาน
      1. กรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ใช้หลักฐานการเพิ่มชื่อหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
      2. กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดใช้สูติบัตร
      3. เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรอง
  

 • กรณีเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น หรือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 70 ปี

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้


หลักฐาน
      1. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น หนังสือสุทธิของพระ หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาที่ต่างประเทศ
      2. กรณีไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร
          -  หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
          -  เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรอง
  

 • กรณีเป็นบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้


หลักฐาน
      หลักฐานที่แสดงว่าพ้นจากสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร เช่น หนังสือเดินทาง และเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญของเรือนจำหรือทัณฑสถาน
  

 • กรณีเป็นบุคคลซึ่งได้สัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทย

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้


หลักฐาน
      1. กรณีได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือได้กลับคืนสัญชาติไทยใช้หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติไทยหรือหนังสือสำคัญแสดงการได้กลับคืนสัญชาติไทย
       2. กรณีขอมีบัตรเป็นครั้งแรกโดยมีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าวใช้หลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา หากถึงแก่ความตายให้นำมรณบัตรของผู้ที่ถึงแก่ความตายไปแสดง 
       3. หลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี)
       4. เจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือรับรอง
  การขอมีบัตรใหม่

 

 • กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้


หลักฐาน
      บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ 
  

 • กรณีบัตรเดิมสูญหายหรือถูกทำลาย

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้


หลักฐาน
      หลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง เป็นต้น หากไม่มีให้พา
เจ้าบ้าน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
  การขอเปลี่ยนบัตร

 

 • กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ


ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้


หลักฐาน
      บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด
  

 • การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล


ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้


หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
      2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล แล้วแต่กรณี
  

 • กรณีเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้


หลักฐาน
      บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
  

 • กรณีเปลี่ยนคำนำหน้านาม

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตแห่งใดก็ได้ 


หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
      2. หลักฐานแสดงการเปลี่ยนคำนำหน้านาม เช่น ทะเบียนสมรส ฯลฯ