การแจ้งเกิด

หลักฐาน
     1.  บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้านที่เด็กเกิด)
     2.  กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
         -  บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
         -  หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)
     3.  หนังสือรับรองการเกิดตามแบบพิมพ์ ท.ร. 1/1 (โรงพยาบาลที่เด็กเกิดออกให้)
     4.  บัตรประจำตัวของบิดามารดา
     5.  สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ที่เด็กเกิด

 

การแจ้งตาย
 • การแจ้งตายกรณีปกติทั่วไป
หลักฐาน
     1.  บัตรประจำตัวของผู้รับแจ้ง
          -  คนตายในบ้านหรือสถานพยาบาลให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้ง
          -  คนตายในบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
          -  คนตายนอกบ้านให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
     2.  กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
          -  บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
          -  หนังสือมอบหมาย
     3.  หนังสือรับรองการตายตามแบบ ท.ร. 4/1 กรณีคนตายในสถานพยาบาล
     4.  หลักฐานของผู้ตาย (ถ้ามี)

 
 • การแจ้งตายโดยมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่อหรือตายโดยผิดธรรมชาติ (อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตายถูกผู้อื่น หรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ)
หลักฐาน
      1.  บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง
           -  คนตายในบ้านให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้ง
           -  คนตายในบ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
           -  คนตายนอกบ้านให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
      2.  กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
           -  บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
           -  หนังสือมอบหมาย
      3.  หลักฐานการรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสถาบันนิติเวช หรือหนังสืออนุญาตจากพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออันตรายแล้วแต่กรณี
      4.  หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
      5.  หลักฐานของผู้ตาย (ถ้ามี)

 

การขอเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่ศพตั้งอยู่

หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ตาย)
      2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
          -  บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
          -  หนังสือมอบหมาย
      3. มรณบัตร

 

การแจ้งย้ายที่อยู่
 • การแจ้งย้ายเข้า
       เจ้าบ้านมีหน้าที่แจ้งต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีผู้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน
 
 • การแจ้งย้ายเข้ากรณีปกติทั่วไป
 ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่จะย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
      2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
          -  บัตรประจำตัวของผู้มอบหรือผู้รับมอบหมาย
          -  หนังสือมอบหมาย
      3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า    
      4. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 1, 2 ที่ลงลายมือชื่อเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้าและผู้แจ้งแล้ว

 
 • การแจ้งย้ายเข้ากรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่บุคคลเดินทางกลับมาจากต่างประเทศมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชั่วคราว

หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ)
      2. กรณีย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกันใช้บัตรประจำตัวของเจ้าบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
      3. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
          -  บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
          -  หนังสือมอบหมาย

 
 • การแจ้งย้ายกรณีย้ายออกแล้วจะย้ายกลับเข้าทะเบียนบ้านเดิม โดยยังไม่ได้ไปแจ้งย้ายเข้าที่อื่น
 ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่ออกใบแจ้งการย้ายที่อยู่

หลักฐาน
     1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
     2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
         -  บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
         -  หนังสือมอบหมาย
      3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
      4. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 1, 2 ที่ลงลายมือชื่อเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้

 
 • กรณีย้ายออกแล้วแต่ผู้ย้ายที่อยู่บางรายถึงแก่ความตายก่อนที่จะไปแจ้งย้ายเข้า
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่จะย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวเจ้าบ้าน
      2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
          -  บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
          -  หนังสือมอบหมาย
      3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
      4. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 1, 2 ที่ลงลายมือชื่อเจ้าบ้านผู้ยินยอมให้เข้าและผู้แจ้งแล้ว
      5. มรณบัตรหรือใบรับแจ้งการตายของผู้ตาย

 
 • การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่จะย้ายเข้าทะเบียนบ้าน

หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง (เจ้าของรายการ) หากเป็นผู้เยาว์ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง
เป็นผู้แจ้ง
      2. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าพร้อมหนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าและสำเนาทะเบียนบ้าน
      3. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
          - บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
          - หนังสือมอบหมาย
ค่าธรรมเนียม : ฉบับละ 20  บาท


การแจ้งย้ายออก
 
เจ้าบ้านมีหน้าที่แจ้งต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีผู้ย้ายออกมาอยู่ในบ้าน
 • การแจ้งย้ายออกกรณีปกติทั่วไป
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่ผู้ย้ายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
      2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
          -  บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
          -  หนังสือมอบหมาย
      3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายออก
 • การแจ้งย้ายออกและย้ายเข้าในเขตเดียวกัน
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่ผู้ย้ายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายออก
      2. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า
      3. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
          -  บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
          -  หนังสือมอบหมาย
 • การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง
       ทะเบียนบ้านกลาง คือ ทะเบียนสำหรับลงรายการบุคคลที่ไม่สามารถมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามปกติทั่วไป สาเหตุอาจเกิดจากไม่มีทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายเข้า ทำให้ต้องย้ายหรือเพิ่มชื่อบุคคลนั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง เนื่องจากทะเบียนบ้านกลางมิใช่ทะเบียนบ้าน จึงไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือติดต่อราชการต่างๆ ได้ เหมือนทะเบียนบ้าน หากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแจ้งย้ายที่อยู่ให้ถูกต้อง

ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่ผู้ย้ายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือทะเบียนประวัติกลาง

หลักฐาน
      บัตรประจำตัวของผู้แจ้ง หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้แจ้งเป็นบุคคลเดียวกันกับรายการบุคคลที่จะย้ายออก หากเป็นผู้เยาว์ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้แจ้งย้ายออก
 • การแจ้งย้ายออกของบุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศ
ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่ผู้ย้ายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หลักฐาน
      1. บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน
      2. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
          - บัตรประจำตัวของผู้มอบและผู้รับมอบหมาย
          - หนังสือมอบหมาย
      3. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะแจ้งย้ายออก
      4. หลักฐานที่แสดงว่าเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)