ช่องทางการติดต่อสื่อสารของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
 
1. โทรศัพท์ : 0 2377 5494 ต่อ 5797 (ในวันและเวลาราชการ)
2. โทรสาร : 0 2377 5494 ต่อ 5757
4. Facebook : สำนักงานเขตบางกะปิ  (katebangkapi@hotmail.com)
5. เว็บไซต์  https://webportal.bangkok.go.th/bangkapi